Download algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden leggen de samenwerking vast tussen de klant (u, uw) en de verkoper (Hof ter Driehoek, wij , ons, onze).  Door onze webshop te gebruiken en artikels uit ons aanbod te bestellen aanvaard u dat deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 1 : Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer
Chris Dhondt
Dhondt bvba

Vestigingsadres  
Lapscheurestraat 17
8340 Lapscheure – Damme (België)

Telefoonnummer 
+32 (0)475 90 37 55

E-mailadres
chris@hofterdriehoek.be

Ondernemingsnummer 
BE 0470 349 436

Artikel 2: Toepasselijkheid

De webshop van Hof ter Driehoek, met maatschappelijke zetel te Damme (België), BTW BE 0470 349 436, hierna de Verkoper genoemd, biedt haar Klanten de mogelijkheid vlees en vleeswaren online aan te kopen.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die een bezoeker van deze website (Klant) bij Hof ter Driehoek plaatst.  Het plaatsen van een bestelling via de webshop houdt in dat de Klant deze voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijke en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Artikel 3: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn altijd inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen.  Bijkomende leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld.
De prijsopgave slaat uitsluitend op het artikel zoals het woordelijk wordt omschreven.  De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 4: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor Klanten die woonachting zijn in de Europese Unie.  De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de vleesproducten op de afbeeldingen exact overeenkomen met de echte vleesproducten. 
Ondanks het feit dat wij de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.  Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.  De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.  De Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld gewicht, verpakking of leveringswijze verzoeken wij u om vooraf contact met ons op te nemen (zie artikel 1).
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper.  Hof ter Driehoek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. 

Artikel 5 : Online aankopen/bestellen

U kan artikelen uit onze webshop bestellen die u vooraf betaalt.  Uw bestelling wordt na ontvangst van de betaling samengesteld en klaargezet voor afhaling in ons afhaalpunt.
De Klant kan bij Hof ter Driehoek de bestelling online betalen via:
Bankkaart (Bancontact)
Kredietkaart (VISA, MasterCard, Maestro)
iDeal

De aankoop komt tot stand op het moment dat de Klant een bevestigingsmail van ons ontvangt.  Producten die besteld worden via de webshop worden niet terugbetaald en kunnen ook niet geruild worden.

Artikel 6 : Herroepingsrecht

Gelet op de aard van de producten die Hof ter Driehoek aanbiedt, beschikt de consument niet over een herroepingsrecht op basis van artikel VI.53,4° Wetboek Economisch Recht.
Hof ter Driehoek is gerechtigd om een bestelling (schriftelijk) te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 7 : Eigendomsvoorbehoud

De artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Verkoper.  Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering.

Artikel 8 : Levering en uitvoering

De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres van het verkooppunt dat door de Verkoper kenbaar is gemaakt (artikel 1).

De Verkoper zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de gestelde termijn vermeld in de bevestigingsmail uitvoeren. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. 

De afhaaldata die wij opgeven zijn niet bindend. Indien de afhaaldatum dient te worden gewijzigd of indien de Verkoper de artikels niet op tijd kan leveren, contacteert hij de Klant zo vlug mogelijk om een nieuwe afhaaldatum voor te stellen.  Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

De Klant moet elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de afhaling, onmiddellijk melden aan Hof ter Driehoek.

Artikel 9 : Aantasting geldigheid – niet verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door Hof ter Driehoek om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 10 : Conformiteit

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: Klantendienst

De Verkoper is bereikbaar op het telefoonnummer (32)475 90 37 55, via email op bestellingen@hofterdriehoek.be of per post op het adres Lapscheurestraat 17, 8340 Damme.

Artikel 13: Klachtenregeling en retourneren

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Een klacht schort de verplichtingen van de Verkoper niet op, tenzij de Verkoper schriftelijk anders aangeeft.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de Verkoper, zal de Verkoper de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Hof ter Driehoek. Ingeval van tegenstrijdigheid primeren de algemene verkoopsvoorwaarden.
Hof ter Driehoek kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.  Bij eventuele geschillen zin uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.
 

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen. Meer info in onze Privacy Policy.